Pomiary drgań i wibracji budynków

Oferujemy Państwu realizację pomiarów drgań i wibracji budynków mieszkalnych, zabytkowych i przemysłowych wraz z ich elementami takimi, jak ściany, stropy, schody. Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów drgań przekazywanych na budynek z otoczenia zewnętrznego (najczęściej robót budowlanych) i ze źródeł znajdujących się wewnątrz badanego obiektu (np. oddziaływanie sal tanecznych i sportowych). Pomiary drgań budynków wykonujemy pod kątem oceny wpływu drgań na człowieka i szkodliwości drgań przekazywanych z otoczenia na budynek.

Badania drgań innych obiektów

Poza pomiarem drgań budynków prowadzimy badania drgań obiektów takich, jak:

  • obiekty mostowe (kładki, estakady, mosty, wiadukty),
  • budowle hydrotechniczne,
  • wieże, kominy, maszty z odciągami.

Realizujemy również pomiary drgań podłoża gruntowego pod nowo rozpoczynane inwestycje budowlane.

Wykorzystywane normy

Z uwagi na wpływ drgań i wibracji na otoczenie ich dopuszczalny poziom jest regulowany przez prawo. Powstały normy, które jasno określają sposób oraz narzędzia i ich parametry dopuszczalne do wykonywania badań drgań i wibracji. Za eliminację lub ograniczenie emisji zakłóceń odpowiedzialny jest zarządca budowy lub budynku, to on powinien zlecić pomiar doświadczonym firmom.

W FieldLab badania drgań wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. Na życzenie klienta oferujemy również pomiary zgodne z normami zagranicznymi. Przede wszystkim bazujemy na normach:

  • PN-B-02170:2016-12 “Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,
  • PN-B-02171:2017-06 “Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Metody pomiaru drgań i wibracji

Nasze laboratorium posiada specjalistyczną aparaturę do pomiaru drgań niskoczęstotliwościowych. Badania drgań przeprowadzamy jednocześnie w kilkudziesięciu punktach pomiarowych. Pomiary wykonujemy tylko przy wykorzystaniu precyzyjnych przetworników drgań o czułości 1 V/g lub 10V/g (firmy Bruel &Kjear, PCB, HansfordSensors).

Posiadamy własne opracowane systemy do analizy pomierzonych sygnałów wykonującą m.in.:

Analizę Czasową I Częstotliwościową Sygnałów (FFT),
Analizę Tercjalną,
Analizę Drgań Przemieszczeń, Prędkości I Przyspieszeń,
Całkowanie Sygnałów Dyskretnych.

Negatywne skutki drgań i wibracji oraz sposoby ich przeciwdziałania

Częste drgania i wibracje oddziałują negatywnie na otoczenie. Mogą powodować niszczenie infrastruktury, budynków oraz mają niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. Istnieją metody, dzięki którym możliwe jest zniwelowanie lub całkowite ich wyeliminowanie. Podejmowane działania uzależnione są od źródła emisji. Przed rozpoczęciem prac budowlanych lub remontowych niezbędne jest przeprowadzenie pomiaru oraz oceny oddziaływania na otoczenie, dodatkowo pomocne może okazać się przeprowadzenie inwentaryzacji budynków znajdujących się w sąsiedztwie robót. Drgania i wibracje pochodzące z prowadzonych prac remontowych można zniwelować poprzez zastosowanie wibroizolatorów lub mat izolujących. Na etapie planowania budynku można wykorzystać specjalne fundamenty, które ograniczą przeniesienie drgań przez grunt.

Zachęcamy Państwa również do skorzystania z naszej usługi monitoringu drgań budynków.