Pomiary inklinometrami

Inklinometry to urządzenia służące do pomiaru kątów nachylenia konstrukcji lub masywu ziemnego. Znajdują one zastosowanie podczas prac budowlanych oraz we wszelkiego rodzaju robotach ziemnych takich, jak tworzenie tuneli, nasypów czy wałów przeciwpowodziowych. Badania przy użyciu inklinometrów wykorzystuje się w technice tak zwanych pomiarów inklinometrycznych, które mają na celu pomiar odchyleń poziomych w gruncie. Pozwala to ocenić, czy prace budowlane prowadzone na danym terenie są bezpieczne.

Sposoby wykorzystania pomiarów inklinometrycznych

Dzięki inklinometrom możemy zrealizować szereg różnych pomiarów, najczęściej wykorzystuje się je podczas:

 • badania deformacji fundamentów i podłoża gruntowego obiektów uszkodzonych,
 • badania stateczności skarp naturalnych i obwałowań,
 • badania stateczności wałów przeciwpowodziowych,
 • badanie osiadań na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych,
 • monitoringu w strefie oddziaływania głębokich wykopów,
 • pomiarów deformacji ścian oporowych,
 • pomiarów deformacji ścianek szczelnych.

Zalety prowadzenia pomiarów inklinometrami

Pomiary inklinometrami to powszechna metoda, która w łatwy i szybki sposób pozwala określić wielkość oraz kierunek przemieszczeń poziomych. Inklinometry można wykorzystywać zarówno w pomiarach nadziemnych, jak i wgłębnych. Wyniki są dokładne, dzięki temu doświadczona osoba bez trudu zinterpretuje uzyskane dane oraz podejmie właściwą w danej sytuacji decyzję. Pozwala to w bezpieczny sposób prowadzić prace budowlane, a w przypadku gotowych już obiektów umożliwia monitoring stanu technicznego. Zwiększa też bezpieczeństwo ich użytkowania i umożliwia reagowanie z wyprzedzeniem na niepokojące nieprawidłowości.

Projekty monitoringu inklinometrycznego

Naszym klientom oferujemy pomiary długookresowe, w których opracowujemy szczegółowe programy badań zwane projektem monitoringu inklinometrycznego. Projekt ten zawiera:

 • analizy stateczności skarp, nasypów, wykopów i osuwisk pod kątem wyznaczenia wielkości granicznych dla bezpieczeństwa,
 • projekt lokalizacji punktów obserwacyjnych,
 • harmonogram obserwacji,
 • metodę i dokładność obserwacji,
 • sposób przedstawienia końcowych wyników obserwacji.