Pomiary inklinometrami

Inklinometry to urządzenia służące do wykonywania pomiarów kątów nachylenia konstrukcji lub masywu ziemnego. Znajdują one zastosowanie podczas prac budowlanych oraz we wszelkiego rodzaju robotach ziemnych takich, jak tworzenie tuneli, nasypów czy wałów przeciwpowodziowych. Badania przy użyciu inklinometrów wykorzystuje się w technice tak zwanych pomiarów inklinometrycznych, które mają na celu wykonanie pomiaru odchyleń poziomych w gruncie. Pomiary inklinometrami pozwalają ocenić, czy prace budowlane prowadzone na danym terenie są bezpieczne.

Za pomocą inklinometru są kontrolowane wychylenia kątowe od pionu. To na ich podstawie jest możliwe określenie, czy dochodzi do poziomego przemieszczania kolumny inklinometrycznej w gruncie bądź konstrukcji ściany szczelinowej. Ważną rolę w procesie dokonywania pomiarów odgrywa kolumna inklinometryczna. Do jej budowy wykorzystuje się specjalne, 3-metrowe rury z tworzywa. Są one wyposażone w rynienki, w których jest umieszczana sonda inklinometryczna, której zadaniem jest dokonywanie pomiarów.

Sposoby wykorzystania pomiarów inklinometrycznych

Dzięki inklinometrom możemy zrealizować szereg różnych pomiarów. Najczęściej wykorzystuje się je podczas:

 • badania deformacji fundamentów i podłoża gruntowego obiektów uszkodzonych,
 • badania stateczności skarp naturalnych i obwałowań,
 • badania stateczności wałów przeciwpowodziowych,
 • badanie osiadań na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych,
 • monitoringu w strefie oddziaływania głębokich wykopów,
 • pomiarów deformacji ścian oporowych,
 • pomiarów deformacji ścianek szczelnych.

Zalety prowadzenia pomiarów kątów nachylenia

Pomiary inklinometrami to powszechna metoda, która w łatwy i szybki sposób pozwala określić wielkość oraz kierunek przemieszczeń poziomych. Inklinometry można wykorzystywać zarówno w pomiarach nadziemnych, jak i wgłębnych. Podobnie jak w przypadku pomiarów naprężeń wyniki są dokładne, dzięki czemu doświadczona osoba bez trudu zinterpretuje uzyskane dane oraz podejmie właściwą w danej sytuacji decyzję. Dzięki temu istnieje możliwość bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, a w przypadku gotowych już obiektów można monitorować stan techniczny. W efekcie zwiększa się bezpieczeństwo ich użytkowania, a osoby nadzorujące prace mają możliwość odpowiednio wczesnego reagowania w przypadku wykrycia niepokojących nieprawidłowości.

Projekty monitoringu inklinometrycznego

Oferujemy również wykonanie pomiarów długookresowych, podczas których opracowujemy szczegółowe programy badań zwane projektem monitoringu inklinometrycznego. W ich skład wchodzą:
 • analiza stateczności skarp, nasypów, wykopów i osuwisk pod kątem wyznaczenia wielkości granicznych dla bezpieczeństwa,
 • projekt lokalizacji punktów obserwacyjnych,
 • harmonogram obserwacji,
 • dopasowanie metody i dokładności obserwacji,
 • dobrany indywidualnie sposób przedstawienia końcowych wyników obserwacji.
W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.