Pomiary inklinometrami – Katowice

Inklinometry to urządzenia służące do wykonywania pomiarów kątów nachylenia konstrukcji lub masywu ziemnego. Znajdują one zastosowanie podczas prac budowlanych oraz we wszelkiego rodzaju robotach ziemnych takich, jak tworzenie tuneli, nasypów czy wałów przeciwpowodziowych. Badania przy użyciu inklinometrów wykorzystuje się w technice tak zwanych pomiarów inklinometrycznych, które mają na celu wykonanie pomiaru odchyleń poziomych w gruncie. Pomiary inklinometrami pozwalają ocenić, czy prace budowlane prowadzone na danym terenie są bezpieczne.

Za pomocą inklinometru są kontrolowane wychylenia kątowe od pionu. To na ich podstawie jest możliwe określenie, czy dochodzi do poziomego przemieszczania kolumny inklinometrycznej w gruncie bądź konstrukcji ściany szczelinowej. Ważną rolę w procesie dokonywania pomiarów odgrywa kolumna inklinometryczna. Do jej budowy wykorzystuje się specjalne, 3-metrowe rury z tworzywa. Są one wyposażone w rynienki, w których jest umieszczana sonda inklinometryczna, której zadaniem jest dokonywanie pomiarów.

 

Sposoby wykorzystania pomiarów inklinometrycznych

Dzięki inklinometrom możemy zrealizować szereg różnych pomiarów. Najczęściej wykorzystuje się je podczas:

 • badania deformacji fundamentów i podłoża gruntowego obiektów uszkodzonych,
 • badania stateczności skarp naturalnych i obwałowań,
 • badania stateczności wałów przeciwpowodziowych,
 • badanie osiadań na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych,
 • monitoringu w strefie oddziaływania głębokich wykopów,
 • pomiarów deformacji ścian oporowych,
 • pomiarów deformacji ścianek szczelnych.

Zalety prowadzenia pomiarów kątów nachylenia

Pomiary inklinometrami to powszechna metoda, która w łatwy i szybki sposób pozwala określić wielkość oraz kierunek przemieszczeń poziomych. Inklinometry można wykorzystywać zarówno w pomiarach nadziemnych, jak i wgłębnych. Podobnie jak w przypadku pomiarów naprężeń wyniki są dokładne, dzięki czemu doświadczona osoba bez trudu zinterpretuje uzyskane dane oraz podejmie właściwą w danej sytuacji decyzję. Dzięki temu istnieje możliwość bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, a w przypadku gotowych już obiektów można monitorować stan techniczny. W efekcie zwiększa się bezpieczeństwo ich użytkowania, a osoby nadzorujące prace mają możliwość odpowiednio wczesnego reagowania w przypadku wykrycia niepokojących nieprawidłowości.

Projekty monitoringu inklinometrycznego

Oferujemy również wykonanie pomiarów długookresowych, podczas których opracowujemy szczegółowe programy badań zwane projektem monitoringu inklinometrycznego. W ich skład wchodzą:
 • analiza stateczności skarp, nasypów, wykopów i osuwisk pod kątem wyznaczenia wielkości granicznych dla bezpieczeństwa,
 • projekt lokalizacji punktów obserwacyjnych,
 • harmonogram obserwacji,
 • dopasowanie metody i dokładności obserwacji,
 • dobrany indywidualnie sposób przedstawienia końcowych wyników obserwacji.
W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.

Rodzaje inklinometrów

Pomiary inklinometrami można wykonać z wykorzystaniem różnych modeli takich urządzeń.

Wyróżnia się przede wszystkim:

 • inklinometry klasyczne – to rurki z kulkami umieszczonymi wewnątrz, reagujące na nachylenie. Pomiar dokonywany jest na podstawie ich pozycji,
 • elektroniczne inklinometry – wykorzystują czujniki elektroniczne do pomiaru nachylenia. Urządzenia te często są zdolne do przesyłania danych w czasie rzeczywistym,
 • MEMS – to zaawansowane inklinometry wykorzystujące mikrosystemy elektromechaniczne do pomiaru nachylenia. Są one precyzyjne, lekkie i mogą być stosowane w różnych warunkach.

Jak przebiegają pomiary inklinometrami?

Pomiary inklinometrami zawsze przebiegają zgodnie z określoną kolejnością.

Najczęściej prowadzi się je w następujący sposób:

 1. Instalacja Inklinometrów – inklinometry są instalowane w wybranych punktach struktury lub terenu, zwykle w specjalnie wierconych otworach.
 2. Kalibracja – inklinometry są kalibrowane, aby zapewnić dokładność pomiarów. Kalibracja polega na ustawieniu punktu zerowego w konkretnych warunkach.
 3. Pomiary – inklinometry mierzą nachylenie w jednej lub dwóch płaszczyznach. Pomiar może być wykonywany w określonych odstępach czasu, a niektóre modele narzędzi są zdolne do przesyłania danych w czasie rzeczywistym,
 4. Analiza danych – informacje pobrane z wykorzystaniem inklinometrów są analizowane, aby ocenić stabilność struktury czy terenu. Otrzymane dane mogą być przedstawione w formie wykresów czy raportów.
 5. Interwencja w przypadku przekroczenia norm – w przypadku wykrycia istotnych zmian w nachyleniu, system monitorujący może generować alarmy, co pozwala na podjęcie działań prewencyjnych lub naprawczych.

Wykonujemy pomiary inklinometryczne w Katowicach i okolicznych miejscowościach. Realizujemy prace przede wszystkim na terenach robót ziemnych. Pracujemy na terenie miast i poza nimi. Wszystkie szczegóły dotyczące naszych usług ustalamy indywidualnie z klientem.

Zapraszamy do współpracy.