Pomiary hałasu

Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru hałasu .

  • POMIAR HAŁASU W POMIESZCZENIACH BUDYNKÓW
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

       

 

 

Wyznaczenie wartości poziomu hałasu występującego w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz urządzeń w pomieszczeniach technicznych budynków.

Pomiar wykonujemy w oparciu na normę:

PN-87/B-02156 “Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach”

  • POMIAR HAŁASU POCHODZĄCEGO OD MASZYN I URZĄDZEŃ
field lab pomiary naprężeń i odkształceń

 

 

 

Wyznaczenie mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego polega na pomiarze poziomu mocy akustycznej LWA w zakresie od 30 do 125 dB poprzez zastosowanie otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk za pomocą metody orientacyjnej.

Pomiar wykonujemy w oparciu na normę:

PN-EN ISO 3746-2011 „Akustyka-Wyznaczenie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej na płaszczyzną odbijającą dźwięk.”

  • POMIAR HAŁASU W ŚRODOWISKU OGÓLNYM

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

field lab pomiary naprężeń i odkształceń

 

 

 

Pomiary wartości poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją : dróg publicznych, linii kolejowych, linii tramwajowych (w odniesieniu do odcinków torowisk) wyrażonego wskaźnikami LaeqD i LaeqN.

Pomiary wykonujemy się w oparciu o postanowienia zawarte w:

Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140 poz. 824 ze zm.)

Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

field lab pomiary naprężeń i odkształceń

 

 

 

Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych określany jest poprzez wyznaczenie równoważnego poziomu dźwięku A w zakresie od 18 do 135 dB metodą pomiarów ciągłych oraz metodą próbkowania na terenie jednego zakładu.

Pomiary wykonuje się w oparciu o postanowienia zawarte w:

Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206 ,poz.1291)

Metoda służy do wyznaczenia wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia znajdujące się na terenie jednego zakładu, wyrażonego wskaźnikami LaeqD i LaeqN mającymi zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. Zapraszamy do współpracy i poznania ofert monitoringu dachu i inwentaryzacji budynków.